Makler giełdowy

Makler giełdowy to osoba odpowiedzialna w szczególności za przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich oraz weryfikację ich zgodności z regulacjami obowiązującymi na giełdzie.

Obowiązki maklera to między innymi przyjmowanie i przekazywanie zleceń, przygotowywanie rekomendacji, komentarzy i analiz, doradzanie inwestorom, pomoc przy wprowadzaniu spółek na giełdę oraz wiele innych czynności. Doradzać może tylko makler z nową licencją, tzn. uzyskaną po zmianie prawa, która to rozszerzyła uprawnienia właśnie o doradztwo inwestycyjne.

Po uzyskaniu licencji makler może trafić na stanowiska operacyjne związane z obsługą klienta, bądź na stanowiska analityczne. Maklerzy obsługujący klientów pracują w centralach lub w punktach obsługi klienta (POK). Ich praca związana jest z udostępnianiu klientom analiz i rekomendacji tworzonych przez analityków oraz przekazywaniu zleceń na giełdę. Maklerzy niejednokrotnie dzwonią do swoich klientów przedstawiając prognozy na dany dzień.

Analitycy przygotowują raporty o spółkach i rynkach, czasami wspierają swoją wiedzą maklerów w doradzaniu klientom. Analitycy tworząc rekomendacje bądź analizy szukają informacji z rynku, zdobywają komentarze dyrektorów badanych spółek, szacują perspektywy rozwoju firm.

Osoba z licencją raczej nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Dom maklerski to najpopularniejsze miejsce zatrudnienia zwłaszcza dla początkującego maklera. Osoby znające rynek kapitałowy potrzebne są także w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, w firmach doradztwa finansowego. Wiele spośród tych firm oferuje pracę w różnych działach, umożliwiając tym samym zmiany profilu pracy w przyszłości. Sprawia to, że praca maklera staje się ciekawa.

Praca maklera cechuje się sezonowością. W czasie hossy giełdowej dobra koniunktura i generowane wysokie obroty mogą przynieść wysokie premie. Młody makler może za bardzo przyzwyczaić się do wysokich zarobków. W czasie bessy, domy maklerskie dostosowują koszty do malejących przychodów, zmniejszając zarobki lub czasem nawet redukując liczbę pracowników.

Maklerem może zostać praktycznie każdy. Warunkiem jest tylko czyste konto w rejestrze skazanych. Trzeba także zdać egzamin umożliwiający zdobycie licencji maklera. Egzamin maklerski uważany jest przez wielu jako trudny, zwłaszcza że zdaje go tylko około 10% kandydatów. Wiele osób jednak nie przygotowuje się do niego starannie. Ponadto, choć brzmi to nieprawdopodobnie, do egzaminu podchodzą także osoby bez podstawowej znajomości matematyki. Egzamin na maklera odbywa się najczęściej dwa razy do roku. Organizowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl ("Opracowania" zakładka „Rynek kapitałowy” – „Egzaminy” – „Maklerzy Papierów Wartościowych”).

Osobowość też jest ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie maklera. Osoby uzdolnione matematycznie wybiorą raczej dział analiz. Osoby komunikatywne zdecydują się na pracę w wydziale operacyjnym. Ważną cechą maklera jest odporność emocjonalna, gdyż jego praca odbywa się w zmiennych warunkach, co może być czasem stresujące. Ponadto makler powinien byś spostrzegawczy, powinien posiadać podzielność uwagi, odporność na stres, dobrą pamięć i umiejętność pracy w szybkim tempie.

Makler nie może swobodnie inwestować na giełdzie na swój rachunek. Istnieje szereg regulacji prawnych określonych przez władze giełdy, bądź biura maklerskie. Istnieje wiele papierów, którymi pracownikowi domu maklerskiego nie wolno obracać. Do listy restrykcyjnej zaliczają się na przykład papiery, dla których dom maklerski jest animatorem, bądź był oferującym. Nie wolno także wykorzystywać poufnych informacji.

Makler to bardzo ciekawy zawód, który zapewnia jednocześnie satysfakcję i sukces finansowy.

kurs cfa

Ile zarabia makler?

Na podstawie artykułu parkietu pensja początkującego maklera waha się w przedziale 3-6 tysięcy złotych. Dodatkowo doliczyć trzeba premie najczęściej kwartalne bądź roczne otrzymywane w zależności od wyników. Premie te mogą sięgać nawet kwoty 200 tysięcy złotych rocznie. Doświadczony makler posiadający grupę swoich klientów może liczyć przeciętnie na pensję od 7 do 11 tysięcy złotych. Najlepiej zarabiający makler według parkietu to szef maklerów w Ipopema Securities z wynagrodzeniem za 2008 rok w wysokości 4,4 mln zł.

Zatrudnienie

Dalsza droga kariery

Prestiżowe licencje na rynku finansowym:

Licencje polskie:

Licencje międzynarodowe:

Krótko omówione zostaną tylko dwa, najpopularniejsze tytuły w Polsce:

CFA (Chartered Financial Analyst) - Dyplomowany Analityk Finansowy

Kwalifikacje CFA nadaje stowarzyszenie CFA Institute - www.cfainstitute.org

miejsce: Warszawa, można zdawać w większości stolic europejskich
termin: czerwiec każdego roku
forma: test wielokrotnego wyboru, zadania opisowe

Koszty rejestracji i egzaminu:
Poziom I – 695 USD
Poziom II – 732 USD
Poziom III – 439 USD

Doradca inwestycyjny

Egzamin na doradcę

Egzamin organizowany przez KNF - www.knf.gov.pl ("Opracowania" zakładka „Rynek kapitałowy” – „Egzaminy” – „Doradcy inwestycyjni”)

3 etapy, etap 2 oraz 3 można zdawać 3 razy.
Koszt: Każda próba zdawania etapu to 500 zł (3*500 zł), można zdać wszystkie w jednym roku.
Termin egzaminu: zwykle marzec (drugi i trzeci etap: maj i lipiec) każdego roku w Warszawie, raz lub dwa razy do roku.

Kto może zostać maklerem?

Na listę maklerów lub na listę doradców może być wpisana osoba fizyczna:

  1. która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. która korzysta z pełni praw publicznych;
  3. która nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
  4. która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym odpowiednio przed komisją egzaminacyjną dla maklerów.

Ustawa o obrocie § 127

Osoby zainteresowane zapraszamy na kurs na maklera giełdowego.

Szkolenie na maklera papierów wartościowych całościowo przygotowuje do państwowego egzaminu.

Wpis na listę maklerów

Wpisu na listę maklerów albo na listę doradców dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek zainteresowanego, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Ustawa o obrocie § 129 p. 1

Licencja maklera papierów wartościowych

Nadawana dożywotnio

Utrata licencji

Komisja wydaje decyzję o skreśleniu z listy albo o zawieszeniu uprawnień do wykonywania zawodu po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku skreślenia, osoba nie może być ponownie wpisana na listę maklerów przed upływem 10 lat od dnia wydania decyzji.

Komisja może skreślić maklera z listy albo zawiesić jego uprawnienia do wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do 2 lat na skutek naruszenia w związku z wykonywaniem zawodu:

  1. przepisów prawa lub regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania makler jest zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu, lub
  2. zasad uczciwego obrotu, lub
  3. interesów klientów.

Ustawa o obrocie § 130 p. 1

Także:

  1. Na własną prośbę
  2. W razie ubezwłasnowolnienia
  3. Na skutek uznania prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi – w skrócie: nie można fałszować, kraść, robić malwersacji finansowych oraz malwersacji na giełdzie.